Direct naar hoofdinhoud

1) Naam van de stichting

Stichting Expertisecentrum Sterk uit Armoede

2) RSIN-nummer 

852748309

3) Postadres

Dilgtweg 5b
9751 ND Haren

4) Doelstelling

Het doorbreken van de armoedeproblematiek samen met de mensen die het betreft door ze op te leiden tot ervaringsdeskundige in generatiearmoede en sociale uitsluiting.

5) Missie

Het is onze missie om armoede te doorbreken met de mensen die het betreft.

6) Visie

Sterk uit Armoede is een ‘emancipatiebeweging’ van, voor en door de mensen in armoede. Vanuit de overtuiging dat armoede een onrecht in de samenleving is en de ‘systeemwereld’ zich heeft vervreemd van een deel van de inwoners.

Onze samenleving is zodanig georganiseerd dat hij ongelijkheid in stand houdt met armoede als pijnlijk geaccepteerd gevolg. Het wordt toegestaan doordat fundamentele levensvaardigheden niet meegegeven worden in opvoeding en onderwijs. Mensen die in armoede leven voelen zich niet gezien en gehoord, wantrouwen de wereld om zich heen en kennen zichzelf weinig bestaansrecht toe. Om deze reden fungeren ervaringsdeskundigen als brug tussen systeem- en leefwereld.

Onze aanpak van armoede kenmerkt zich door de inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen en hun ervaringskennis als complementair onderdeel van de oplossing. 

7) Kernpunten beleidsplan 2021

Financiële borging

De zoektocht naar financiële middelen is een doorlopend proces. De afgelopen jaren zijn subsidies ontvangen van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten uit beide provincies Het betrof hierbij voornamelijk eenmalige subsidies of subsidies voor een paar jaar. Voor de totstandkoming en ontwikkeling van het huidige Expertisecentrum Sterk uit Armoede zijn de tweejarige subsidie van het ministerie van Sozawe (die in september 2021 afloopt) en de tweejarige donatie van de Rabofoundation (2019 en 2020) erg belangrijk geweest. Zij hebben waar de stichting nu staat mogelijk gemaakt.

We zien langzamerhand wel breder draagvlak in de regio Groningen en Drenthe ontstaan maar tot een duurzame financiële borging heeft dit nog niet geleid. In 2021 gaan we verder richting de provincie Friesland en de Friese gemeenten door het starten van de opleiding in samenwerking met ROC Friese Poort, waarbij we er naar streven dat zowel de gemeenten als de provincie hier een financiële bijdrage aan leveren.

Het opleiden

In het noorden zijn we na het verbreken van de samenwerking met ROC Noorderpoort een samenwerking aangegaan met ROC Friese Poort. Samen hebben we een nieuwe eenjarige opleiding ‘Ervaringsdeskundige in generatiearmoede en sociale uitsluiting’ ontwikkeld waarvan de start in Groningen vanwege het coronavirus is uitgesteld tot september 2021.

Tegelijkertijd gaan we in 2021 het plan verder uitwerken om ook in Friesland de nieuwe opleiding te kunnen starten met ondersteuning van de Friese gemeenten en zo mogelijk ook de provincie Friesland.

Verder uitbreiden pool van ervaringsdeskundigen

Inmiddels heeft Sterk uit Armoede een bescheiden pool van drie opgeleide ervaringsdeskundigen gevormd die flexibel kunnen inspelen op de vele met name kortdurende verzoeken die ons bereiken voor het inzetten van ervaringsdeskundigen. Voor deze pool is een dienstenfolder ontwikkeld waarin de diensten die Sterk uit Armoede aanbiedt staan beschreven. In 2021 streven we naar uitbreiding van deze pool met 1 tot 3 ervaringsdeskundigen afhankelijk van wat financieel haalbaar is.

Daarnaast worden er vanuit het Drentse samenwerkingsproject ‘Samen werken met ervaring’ ook ervaringsdeskundigen geworven waarvan het logisch is dat ze in 2021 toegevoegd worden aan de pool die Sterk uit Armoede reeds heeft gevormd.

Opzetten landelijk expertiseteam van ervaringsdeskundigen

In 2020 zijn we ook gestart met de ontwikkeling van een plan voor het opzetten van een landelijk expertiseteam van ervaringsdeskundigen in samenwerking met de EAPN (het European Anti Poverty Network).

Inmiddels is een plan van aanpak tot stand gekomen om dit landelijk expertiseteam op te zetten met een bijbehorende begroting voor vier jaar, waarbij de coördinerende rol vervuld zal worden door Sterk uit Armoede. Bij diverse fondsen en ministeries is tot nu toe geprobeerd het plan gefinancierd te krijgen maar helaas nog zonder succes. Ondanks het feit dat we overal te horen krijgen dat het een goed plan is zijn of de kosten te hoog, of past het niet in de subsidievoorwaarden. In 2021 gaat de zoektocht naar financiële middelen ter dekking van dit plan verder.

Verdere professionalisering en verspreiding van de aanpak

In 2021 gaat Sterk uit Armoede verder op de ingeslagen weg van professionalisering en verspreiding van de aanpak.

8) Beloningsbeleid

Conform CAO Sociaal Werk

9) Raad van bestuur

  • Dhr. Peter Elmont Directeur

10) Raad van Toezicht

  • Mevrouw Lian Veenstra voorzitter
  • De heer Jan Tingen lid
  • De heer Dirk Strijker lid
  • De heer Rein Munniksma lid
  • Mevrouw Anne van Nus lid