Direct naar hoofdinhoud

Dit is het Privacy Statement van Stichting Sterk uit Armoede, expertisecentrum van ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Sterk uit Armoede uw persoonsgegevens.

Sterk uit Armoede acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Sterk uit Armoede veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Sterk uit Armoede een Privacy Statement? 

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop! 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u onder andere denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres . Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Sterk uit Armoede worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sterk uit Armoede van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Sterk uit Armoede de persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Sterk uit Armoede.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Sterk uit Armoede omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Sterk uit Armoede, gevestigd aan de Dilgtweg 5b, 9751 ND te Haren. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of (en zo ja, welke) persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Sterk uit Armoede uw persoonsgegevens?

Sterk uit Armoede mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • uw toestemming;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Sterk uit Armoede waarbij uw belang niet prevaleert.

Sterk uit Armoede verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Waar nodig wordt uw toestemming gevraagd.

Hoe gaat Sterk uit Armoede met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Sterk uit Armoede passende technische en organisatorische maatregelen. Zo werken onze medewerkers uitsluitend vanuit een beveiligde omgeving, waarop ze zich moeten aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord. E-mails met persoonlijke gegevens worden versleuteld verstuurd, zodat dat deze niet door anderen gelezen kunnen worden. Wij nemen dus beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Sterk uit Armoede is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Sterk uit Armoede zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom, iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Sterk uit Armoede bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Persoonlijk contact met Sterk uit Armoede

Veel contacten tussen u en Sterk uit Armoede verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, social media (Facebook, Twitter), Online Dossier of via de website van Sterk uit Armoede contact met Sterk uit Armoede. Ook WhatsApp wordt ingezet. Het initiatief om contact te hebben, kan bij u vandaan komen, maar ook van Sterk uit Armoede. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Sterk uit Armoede worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Sterk uit Armoede persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Sterk uit Armoede verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Sterk uit Armoede kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Over dit Privacy Statement

Sterk uit Armoede kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op www.sterkuitarmoede.nl

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

Expertisecentrum Sterk uit Armoede
Dilgtweg 5b
9751 ND Haren


www.sterkuitarmoede.nl

Helpt U de bestaanszekerheid van Sterk uit Armoede te verstevigen? Doneer!Lees hier meer